ماه من

ماه من

ماه من

آتش

مهر 1399

تو همچو ماه در میان
 آسمان بودی
من از چهار چوب
 پنجره ی اتاقم
خیره به تو
ستارگان گردت
رقص کنان می خواندند
و تو مانند الماس
در آسمان می درخشیدی
چه هارمونی زیبایی
ماه من با صد ستاره
از آسمان مرا می نگرد
و من خیره در چشم هایش
غم هایم را
به دست باد می سپارم

تاریخ

10 مهر 1399

برچسب ها

متن ادبی